Tento reklamační řád upravuje v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v případech uplatnění práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“). Pro účely tohoto reklamačního řádu se prodávajícím rozumí Ing. Dana Olšovská, se sídlem Vendryně 948, 739 94 Vendryně, IČO: 71988734. Kupujícím se rozumí osoba, která s prodávajícím uzavřela kupní smlouvu prostřednictvím úhrady faktury vystavené prodávajícím.

1.

Okamžikem převzetí věci kupujícím začíná běžet zákonná záruční doba. Záruční doba je u spotřebního zboží 24 měsíců od data převzetí zboží, pokud není v záručním listu stanovena záruční doba delší, nebo není-li zákonem stanoveno jinak. Není-li k výrobku vystaven záruční list, platí záruční doba 24 měsíců.

2.

Prodávající poskytne kupujícímu záruku písemně na záručním listu nebo, umožňuje-li to povaha věci, na dokladu o zakoupení věci.

3.

Záruka se nevztahuje na:

3.1 opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena ujednána;
3.2 vady vzniklé nesprávným užíváním věci nebo jiným vnějším zásahem neslučitelným s povahou věci;
3.3 na vadu u použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím;
3.4 případy, kdy to vyplývá z povahy věci.

4.

4.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
4.2 Kupující je povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

5.

Práva kupujícího z vadného plnění

5.1 Má-li věc vady, může kupující požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
5.2 Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
5.3 Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
5.4 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
5.5 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije: a) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím.
5.6 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující vždy právo a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, b) na odstranění vady opravou věci, c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d) odstoupit od smlouvy.
5.7 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.
5.8 Kupující je povinen oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jinak ztrácí práva z vadného plnění. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

6.

Reklamaci bude vyhověno pouze v případě současného splnění níže uvedených podmínek:

6.1 Bude prokázáno, že zboží je vadné. Za tímto účelem musí být zboží předloženo prodávajícímu bez zbytečného odkladu po zjištění vady.
6.2 Bude prokázáno, že se vada vyskytla v záruční době.
6.3 Kupující prokáže, že zboží zakoupil od prodávajícího (kupující k reklamovanému zboží přiloží čitelný originál či kopii dokladu o nákupu – fakturu, či koupi prokáže jiným způsobem).
6.4 Kupující popíše vadu dostatečně určitým způsobem v reklamačním protokolu;

7.

Reklamaci lze uplatnit na adrese Ing. Dana Olšovská, Vendryně 948, 739 94 Vendryně

8.

Prodávající vydá kupujícímu na požádání písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

10.

Dojde-li k výměně vadného zboží za nové anebo byla-li vyměněna některá jeho vadná část, začne běžet nová záruční doba k danému zboží. Běh záruční doby započne od převzetí nového zboží, resp. zboží s novou součástkou. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

11.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu prokazatelně vynaložených nutných nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). Stejné právo náleží i kupujícímu pro případ odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po kladném vyřízení reklamace jsou hrazeny prodávajícím.

12.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z uzavřené kupní smlouvy mezi spotřebiteli je příslušná Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

13.

Sedlo Bua bylo přísně testováno. Kostra je dodávána s dvouletou zárukou při běžném používání. Měkké komponenty jsou vyrobeny z vysoce kvalitní kůže a technicky pokročilých syntetických tkanin. Kožené součásti vyžadují péči a měly by být chráněny před extrémními teplotami a vlhkostí a čištěny měkkým, vlhkým, neabrazivním hadříkem. Při běžném používání je na kožené komponenty záruka 1 rok. Syntetické komponenty lze prát v pračce (nebo ručně) na 30 stupňů šetrným pracím prostředkem a sušit narovnané. Na syntetické komponenty se také vztahuje jednoletá záruka při běžném používání.

14.

Zboží, které je poškozené nebo bylo nesprávně odesláno, by mělo být vráceno do 14 dnů od převzetí a bude vyměněno, pokud toto zboží bude neznečištěné, nepoužité a v původním obalu s ještě připevněnými visačkami. Zákazníkům se doporučuje, aby si před odesláním pořídili fotografickou evidenci. Prodávající nenese zodpovědnost za zboží, které je poškozeno během zpáteční přepravy.

15.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 10. 10. 2022.